Home -> Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

SAMENVATTING BOEKINGSVOORWAARDEN CARP CONNECTIONS
zoals tezamen met de reisvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 020759311.

De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het verdelen van het reglement onder zijn vissers en verantwoordelijk voor het handelen van zijn gezelschap. Iedere gast is verplicht een geldige reis en wettelijk aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en dient dit ten alle tijden te kunnen aantonen. Het is de verantwoordelijkheid van de gast zich voor eenzijdige annulering te verzekeren. Hij heeft hierbij de keuze uit een standaard dekking zonder eigen risico (slechts 12 geldige annuleringsregels, zoals bijvoorbeeld sterfte 1e lijn) of een 'All Risk annuleringsverzekering' met 25% eigen risico (all risk dus ook gesloten grenzen, negatief reisadvies enz.). Het is aan de gast om hierin een keuze te maken. Indien de gast een geldige all risk annuleringsverzekering kan aantonen n betreffende verzekeraar bevestigd schriftelijk om de reis voor 75% te vergoeden, dan zal Fishing Resort Du Der op een binnen 14 dagen opnieuw geboekte reis waarvan de datum uiterlijk binnen 12 maanden na annulering valt, deze 25% van de geannuleerde reissom in korting brengen op de nieuwgeboekte reis. Door het hoge eigen risico is de premie voor All Risk niet veel hoger dan die van standaard. Het is de reisaanbieder ten strengste verboden om reizen inclusief annuleringverzekering te verkopen. Een overeenkomst met een verzekeraar dient de gast zlf aan te gaan!

1.Carp Connections bemiddelt voor de klant (opdrachtgever) bij het boeken van een dienst, waaronder inbegrepen een verblijf met visrechten bij een dienstverlener.
2.De klant is jegens Carp Connections en de dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven of verstuurd.
3.Een (opdracht)bevestiging zal in het algemeen binnen zeven (7) dagen aan de opdrachtgever kunnen worden toegezonden, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
4.Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reclameren indien hij van mening is dat het overeengekomene niet juist is weergegeven op de bevestiging, bij gebreke waarvan de bevestiging  geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst.
5.De opdrachtgever is zowel jegens Carp Connections als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Carp Connections. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.
6.De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere klant(en) verstrekken aan Carp Connections.
7.De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van Carp Connections worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
8.Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van-, of wijzigingen worden aangebracht in-, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Carp Connections moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
9.Carp Connections adviseert opdrachtgever een reis- en All Risk annuleringsverzekering af te sluiten.
10.Alle mededelingen van Carp Connections of dienstverleners zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.
11.De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Carp Connections aangegeven termijn aan Carp Connections te zijn voldaan. Carp Connections is bevoegd zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren.
12.Carp Connections zal bij het verstrekken van de opdracht minimaal een deelbetaling van 50% verlangen. De deelbetaling en het restant van het verschuldigde dienen uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Carp Connections te zijn ontvangen. Zo niet dan blijft opdrachtgever de bedragen schuldig. Er is geenszins sprake van een stilzwijgende annulering of automatisch vervallen van betreffende opdracht.
13.Indien een betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de klant in verzuim, Carp Connections heeft dan het recht kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aan betaling(en).
14.Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever / gefactureerde.
15.Carp Connections aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
16.Carp Connections draagt geen verantwoordelijkheid voor fotos, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Fotomateriaal door de klant verstrekt mag zondermeer als promotiemateriaal worden gebruikt in advertenties, website en andere media.
17.Voor zover Carp Connections zelf toerekenbaar te kort schiet en de klant daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid daarvan beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
18.De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd, alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden uitgesloten.
19.Carp Connections is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in de voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
20.De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Carp Connections en/of door deze ingeschakelde derde.
21.De klant dient ervoor zorg te dragen dat hij bij het vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties (ook voor evt. huisdieren), alsmede de benodigde factuur in ''afgeronde'' status, geprint of digitaal online .
22.Carp Connections zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.
23.De klant zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
24.De klant die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
25.Voorts is de klant gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Carp Connections ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van 50,- euro tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.
26.Op alle geschillen tussen Carp Connections en de klant is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
27.Klachten over een door Carp Connections gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk drie (3) dagen na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden bij Carp Connections worden ingediend.
Klachten moeten op het moment van constatering worden gemeld bij het geldend beheer, teneinde hen in de gelegenheid te stellen de klacht direct te verhelpen. Indien dit niet mogelijk is dient dit te geschieden door telefonisch te melden bij Carp Connections of in het uiterste geval bij Hans Sissingh per SMS aan +31 653739938. 28.Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), danwel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Carp Connections een jaar na deze dienstverlening.
29.Carp Connections zal haar verplichtingen tegenover de klant, in een bindend advies opgelegd door de Kantonrechter, overnemen indien zij deze verplichting niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen, een ander tenzij zij het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening van het advies ter toetsing aan de Rechter heeft voorgelegd. Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de klant hierop een schriftelijk beroep doet.